Java 1.8 Function 函数式接口

更新时间 2023-05-26 08:55:09

Function 函数式接口的作用是,我们可以为其提供一个原料,他给生产一个最终的产品。通过它提供的默认方法,组合,链行处理(compose, andThen):

Function<String, Integer> toInteger = Integer::valueOf;
Function<String, String> backToString = toInteger.andThen(String::valueOf);

backToString.apply("123");     // "123"